نمایندگان فروش رسمی

تهران

۱. فروشگاه کوله: میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه سوم واحد ۳

۲. فروشگاه عیاران: میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت طبقه همکف واحد ۱۶

۳.

زنجان

۱. مرکز غواصی صدف: ۲۴۳۳۵۶۳۷۳۱(+۹۸) مدیریت: کمال مولایی