روز خانواده گرامی باد

روز خانواده گرامی باد

من هرگز دست از این رویا بر نمی دارم که ما هم روزی تبدیل به یک خانواده واقعی خواهیم شد؛ خانواده ای که در آن همه با هم می خندند، حرف می زنند و عشق و درک متقابل دارند.نه با نگاه کردن به گذشته بلکه تنها با امید به آینده. لاتویا جکسون